Pamaldos

Pasaulio jaunimo dienų 2016 M A L D A

Dieve, gailestingasis Tėve,
kuris apreiškei Tavąją meilę savo Sūnuje Jėzuje Kristuje
ir išliejai ją ant mūsų Šventojoje Dvasioje Guodėjoje,
Tau šiandien patikime pasaulio ir kiekvieno žmogaus likimą.
Ypač Tau pavedame
visų tautų ir kalbų jaunuosius žmones.
Vesk juos saugiai
klaidžiais šiandienos pasaulio takais
ir suteik malonę vaisingai išgyventi
Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje.
Dangaus Tėve,
padaryk mus Tavo gailestingumo liudytojais.
Išmokyk nešti tikėjimą abejojantiems,
viltį nusivylusiems,
meilę atšalusiems,
atleidimą kaltiesiems ir džiaugsmą nuliūdusiems.
Tegu gailestingosios meilės kibirkštis,
kurią mumyse įžiebei,
tampa liepsna, perkeičiančia žmonių širdis
ir atnaujinančia žemės veidą.
Marija, Gailestingumo Motina, melskis už mus.
Šventasis Jonai Pauliau II, melskis už mus.